Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Tham quan
Thứ hai, 11 Tháng 8 2008 13:00
There are no translations available.

??n v?i Memento, du khch s? t?n h??ng nh?ng ??c tr?ng c?a mi?n qu Vi?t nam v c?nh quan thin nhin c?a vng r?ng ni. Bn c?nh ?, du khch c?ng s? c nhi?u ch?n l?a ?? khm ph TP.Nha trang v cc ??o nh? ?ang ? t?i Nha trang.

Tham quan thnh c? Din Khnh :
Thnh c? Din Khnh ???c cha Nguy?n nh xy d?ng n?m 1793, di?n tch kho?ng 36.000m2.
Xin xem bi vi?t v? "Thnh C? Din Khch" trong Di?n ?n c?a website www.mementoresort.com
Tham quan ngi nh g? c?a Dr.Yersin trn ??nh Hn B : Xin xem bi "Trn ??nh Hn B" ??ng trong Di?n ?n c?a website www.mementoresort.com .

Tham quan ??ng qu: Du khch s? ?i xe b hay xe ??p d?o quanh nh?ng cnh ??ng la, lng m?c, ng?m c?nh quan c?a vng qu, tham quan lng ngh? lm bnh trng, lng tri cy v giao l?u v?i ng??i dn ??a ph??ng.

Cc tour tr?n gi:

Tr?n gi 1:

-M?t ?m ngh? d??ngt?i Memento

-M?t b?a ?n s?ng

-M?t b?a ?n tr?a tho th?c ??n ??t truoc.

-M?t sut spa tr?n gi

-M?t chuy?n tham quan ??ng qu

-Gi? ?? bo g?m thu? v cc chi ph

Gi 1 khch : 1.300.000VND

Gi 2 khch : 1.800.000VND

T?m bi?n Nha trang: Xe ??a ?n c?a Memento s? ??a du khch ??n bi bi?n s? 62 Tr?n Ph. Bi bi?n ? ?y c ??y ?? cc d?ch v? cho du khch nh?: d che, gh? n?m, ?n u?ng... Ngai ra, du khch c?ng c th? ?i b? trn nh?ng ???ng ph? xung quanh khu v?c ny ?? t? khm ph TP.Nha trang hay mua s?m.

Tr?n gi 2:

- Hai ?m ngh? du?ng t?i Memento

-?n sng m?i ng?y

- Mt b?a n tr?a, hi b?a n t?i theo th?c ?on ??t tr??c

- M?t sut spa tr?n gi

-M?t chuy?n thm quan ??ng qu

-M?t chuyen tham quan Nhtrang

-Gi ? bao g?m thu? v? c?c cchi ph

Gi 1 ng?oi : 2.500.000VND

Gi? 2 ng??i : 3.500.000VND

Tham quan TP.Nha trang: Du khch s? vi?ng th?m nh?ng ??a ?i?m n?i ti?ng c?a TP.Nha trang nh? cha Long s?n, Thp b, Hn ch?ng, vi?n H?i d??ng h?c,

Tham quan TP.Nha trang ban ?m : Du khch s? vui ch?i t?i qun bar n?i ti?ng Sailing Club hay ?i b? d?o quanh bi bi?n Nha trang ban ?m.
Tham quan cc tuy?n ??o: Du khch s? t? l?a ch?n cc tuy?n ??o tr??c m?t ngy.

Xin m?i xem nhi?u bi t??ng thu?t & hnh ?nh , thng tin du l?ch , tin t?c tours trong m?c "Di?n ?n"

 
You are here  :